28 september - 

Gemeenten vestigen voorkeursrecht in voorbereiding hierop

Er zijn plannen voor een regionaal bedrijventerrein van circa 150 hectare voor de regio De Peel op de locaties Varenschut- Lungendonk in Helmond en Someren. In voorbereiding op deze ontwikkeling vestigden de gemeenten Someren en Helmond alvast het voorkeursrecht op het beoogde gebied. Dit betekent dat eigenaren hun grond bij verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiermee willen de gemeenten de regie nemen ten aanzien van mogelijke grondspeculatie. Een regionaal bedrijventerrein is nodig omdat er nauwelijks meer vrije ruimte voor bedrijfslocaties beschikbaar is en de behoefte daaraan blijft groeien.

Alle grondeigenaren zijn inmiddels door de gemeenten geïnformeerd.

Belangrijke opgave voor de regio
Marinus Biemans, bestuurlijk trekker voor het regionale bedrijventerrein en wethouder van gemeente Deurne: “De zes Peelgemeenten hebben afspraken gemaakt om met elkaar samen te werken aan een passend aanbod van bedrijventerreinen in De Peel. Het creëren van meer ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven is een belangrijke opgave voor de regio. Hiermee dragen we bij aan een levendige regio om te wonen en werken. Met een regionaal bedrijventerrein ontstaat lokaal ook schuifruimte en dus lokaal ook meer mogelijkheden.”

Stappen in 2023
De komende maanden moet de locatie voor het bedrijventerrein officieel vastgesteld worden. Binnen drie maanden na het collegebesluit moeten de gemeenteraden van Helmond en Someren het vestigen van het voorkeursrecht formeel bekrachtigen. De regiogemeenten werken ondertussen met elkaar, de Provincie Noord-Brabant, het Waterschap Aa en Maas en Stedelijk Gebied Eindhoven verder aan de voorbereidingen voor het regionale bedrijventerrein. De verwachting is dat deze stappen eind 2023 afgerond zijn.

Vanaf 2024
Als deze stappen afgerond zijn volgt onder meer de ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan/omgevingsplan te wijzigen. Dan kunnen de gemeenten actief in overleg met de grondeigenaren over de grondverwerving. De gemeenten gaan dan ook in gesprek met omwonenden van het regionaal bedrijventerrein, ondernemers en andere belanghebbenden over de invulling van het regionale bedrijventerrein.


Rood = Helmond en Oranje Someren