De uitbraak van het coronavirus heeft  impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. Op dit moment zijn er een aantal maatregelen van kracht. Hieronder de meest relevante voor dit moment.

Liever iemand spreken?
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek voor advies, suggesties en/of doorgeleiding naar juiste organisaties? Bel dan met 06-27013171 (Niels Rutten, Parkmanager ) of stuur een mail naar info@parkmanagementlaarbeek.nl 

Algemeen:

Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Kamer van Koophandel:
Coronaloket


Werktijdverkorting

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van corona kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben door de maatregelen om het virus te bestrijden. Op Ondernemersplein vind je meer informatie over werktijdverkorting en kun je een aanvraagformulier invullen.

De voorwaarden zijn als volgt:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt maximaal 6 weken. 

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen; 
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd; 
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Meer informatie>

Werktijdverkorting aanvragen>


Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.

Meer informatie>


Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Meer informatie>


Bijzondere bijstandverlening ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen via onderstaande knop starten.

Voor vragen kunt u terecht bij Werkbedrijf Senzer.

De Medewerkers Bijzondere Bijstand zijn bereikbaar via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

Voor ondernemers heeft Senzer een speciale pagina op hun website ingericht.