De bedrijventerreinen in de gemeente Laarbeek hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventueel andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aanpakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB-Nederland begeleidt dit proces.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's, et cetera
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enzovoorts)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veilighedszorg. MKB-Nederland begeleidt bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 800 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Sinds deze week mogen de Laarbeekse terreinen zich onder de gelukkigen scharen. Het proces heeft geleid tot een goed inzicht in de thema's schoon, heel en veilig op de terreinen. Naar aanleiding van de audit is een plan van aanpak opgesteld om de komende periode aan te gaan werken. Onderwerpen die speciale aandacht behoeven zijn onder andere bereikbaarheid, veiligheid en brandveiligheid.

Meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen? Kijk dan op www.mkb.nl/kvo.