Programma

Samenvatting programma Stichting Parkmanagement Laarbeek

Het trekkingsrecht dat via het Ondernemersfonds aan SPL is toegekend, is ingezet voor de uitvoering van het parkmanagementprogramma (volgens jaarplan). In het programma is algemene uitvoering van Parkmanagement opgenomen, waarvoor een Parkmanager wordt ingehuurd. Daarnaast worden projecten uitgevoerd die in sommige gevallen eenmalig zijn en in andere gevallen terugkerend. Om aan de doelstelling van SPL te voldoen (aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen) zijn er veel trajecten die een lange adem vergen, langlopend zijn en derhalve langdurig op het programma staan. Niet altijd direct zichtbaar, maar achter de schermen niet minder waardevol voor in de (nabije) toekomst. Het programma is onderverdeeld in vier kernthema’s, die toereikend zijn om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Onderstaand een opsomming van projecten/trajecten:

Schoon Heel Veilig
In de ideale situatie zouden er geen onvolkomenheden in de openbare ruimte waar te nemen zijn. Alle straatverlichting brandt, er staan geen lantaarnpalen of verkeersborden scheef, de bermen zijn niet stuk gereden en het groen is uitstekend onderhouden. Daarnaast zorgt cameratoezicht en surveillance voor een veilig gevoel en is de bereikbaarheid optimaal. In de praktijk blijkt echter dat bedrijventerreinen, net als woonwijken of standscentra, continue aandacht behoeven om ze op het juiste niveau te krijgen en te houden.

Wij werken samen om het juiste kwaliteitsniveau te borgen. Dit gebeurt binnen de werkgroep  Keurmerk Veilig Ondernemen. Hierin nemen de parkmanagementorganisatie, ondernemers van de bedrijventerreinen, de gemeente Laarbeek, politie en brandweer zitting. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Veiligheidsproblemen worden periodiek in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

 • Keurmerk Veilig Ondernemen (samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente)
 • Afsluiten raamovereenkomst met Interpolis/Rabobank t.b.v. korting (10%) voor ondernemers op premie risicoverzekering (Interpolis) in relatie tot keurmerk veilig ondernemen
 • AED plaatsing i.s.m. AED-Alert Laarbeek t.b.v. dekking bedrijventerreinen
 • Voorbereiding cameratoezicht openbare ruimte op Bemmer IV
 • Informeren over (criminaliteit) preventie en brandveiligheid
 • Organisatie training cybercrime in samenwerking met gemeente en CCV
 • Verstrekken (digitale) calamiteitenkaart (ook Engelstalig)

Energiebewust en Duurzaam Ondernemen
Wij zijn van mening dat het verduurzamen van de Laarbeekse bedrijventerreinen een noodzakelijk streven is. Energiebronnen worden schaarser en het milieu wordt dagelijks aangetast door intensieve bedrijfsprocessen. Daar merken wij misschien nog niet zo veel van, maar de generaties na ons des te meer. Hier ligt een taak voor de parkmanagementorganisatie en de ondernemers. Om iets te kunnen en willen doen, is bewustwording nodig. SPL probeert hier invulling aan te geven door middel van projecten. Daarvoor wordt nadrukkelijk de samenwerking opgezocht. Niet alleen met ondernemers, maar ook met gemeente Laarbeek en initiatieven in de regio. Voor bedrijven is verduurzamen interessant, om de volgende redenen: Energie kost geld, dus energie besparen loont! De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen wordt steeds minder vanzelfsprekend. Het aardgasnet in Nederland wordt de komende decennia uit gefaseerd. Steeds meer klanten vragen om een duurzame bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor bedrijven die de overheid als klant hebben. Aandacht voor energie past binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • SDE subsidie aangevraagd voor 7 bedrijven t.b.v. plaatsen zonnepanelen op bedrijfsdak
 • InduSym platform voor uitwisseling reststromen ter bevordering van circulaire economie
 • Materialenscan bedrijven (wat is daadwerkelijk ‘afval’)
 • Onderzoek naar collectief inzameling restant afval uit materialenscan
 • Organisatie van bijeenkomsten t.b.v. informatievoorziening over verduurzamen en aanboren nieuwe energiebronnen (o.a. in samenwerking met Duurzaam Laarbeek)
 • Helpdesk 1e lijns vragen m.b.t. verduurzamen bedrijfspanden
 • Duurzame inzetbaarheid van mensen

Huisvesting
Toekomstbestendige bedrijventerreinen sluiten aan op behoeften van de gebruikers. Een optimale infrastructuur, zowel boven- als ondergronds, voldoende voorzieningen voor werknemers, een goede ontsluiting en mogelijkheden om te verduurzamen zijn belangrijke voorwaarden om optimaal te kunnen ondernemen. SPL zet zich op diverse manieren in om ondernemers daarin te voorzien.

 • mijnbedrijfslocatie.nl
 • Werken boven wonen sessies (Bemmer – Beekerheide volgt)
 • Bemiddeling voor ondernemers bij wijzigen verkeerssituatie Bosscheweg
 • Herinrichting Vonderweg (bemiddeling, bijeenkomsten organiseren)
 • Bewegwijzering
 • Huisvestingscoach
 • Digitale bereikbaarheid
 • Glasvezel gerealiseerd op alle bedrijventerreinen
 • Communicatie bij wegwerkzaamheden

Werkgelegenheid
Bedrijventerreinen voorzien in veel werkgelegenheid. Zowel lokaal als regionaal. Een goede uitstraling, imago en bereikbaarheid zijn daarbij van groot belang. Samen met lokale en regionale partners werken we daar aan.
SPL zet zich tevens in om de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Als stichting hebben wij vooral een ondersteunende rol en zijn we in die hoedanigheid bij diverse projecten betrokken en hebben zitting in de stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs. Werkgelegenheid raakt ook aan goed werkgeverschap. Het vraagt om aandacht voor veilig en gezond werken, plezier houden in het werk en op tijd vooruit kijken naar het werk in de toekomst. We zetten ons in om ondernemers te helpen deze thema’s op de kaart te zetten.

 • Organisatie van Open Bedrijvendag Laarbeek (2020 = verplaatst naar 2021)
 • Mede faciliterend bij Hotspot DTW ter promotie van techniek (zou 2020 bij Formula air zijn = verplaatst naar 2021)
 • Oprichting en kartrekker van stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs
 • Stimuleren Leven Lang Leren & Ontwikkelen
 • Deelname en zitting in stuurgroep Lokaal Sportakkoord
 • Zitting in regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt Helmond-De Peel
 • Lobby voor deelfietsen en -scooters bij bushalte t.b.v. ‘last mile’ naar Bemmer

Algemeen

 • Structureel overleg met gemeente Laarbeek
 • Zitting in werkgroep ondernemerssteunpunt Covid-19 Laarbeek
 • Bemiddeling in contacten tussen ondernemers en gemeente

Communicatie

 • Website
 • Social media
 • Maandelijkse nieuwsbrief